Vài điều về chúng tôi

Mang những
giá trị tốt đẹp từ khoa học đến
cộng đồng

Viện phát triển Ứng dụng – Đại học Thủ Dầu Một (IAT) được thành lập từ sự hợp nhất giữa hai đơn vị là Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn mang lại lợi ích và giá trị cộng đồng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CHỨC NĂNG

NHIỆM VỤ

KHOA HỌC TỰ NHIÊN


       NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

       NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

      CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

      TẬP HUẤN KỸ NĂNG

      LỚP HỌC STEM

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao các cấp. 

Tổ chức thực hiện hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, mở rộng quy mô cho cá nhân tổ chức có nhu cầu. 

Hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh hoạt động chuyển giao và sản xuất thực nghiệm. 

Phối hợp cùng các đơn vị tổ chức 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

email: csrp@tdmu.edu.vn     SĐT: (0274) 3822378